Advokátska kancelária Mgr. Ľubomír Karika

služby


Obchodné právo

 • zabezpečenie komplexného právneho poradenstva v oblasti právnej agendy obchodných spoločností od založenia až po likvidáciu,
 • zabezpečenie zmien v obchodných spoločnostiach (zmena predmetu podnikania, zmena sídla, zmena štatutárnych orgánov, zmena spoločníkov, prevody obchodných podielov, zvyšovanie a znižovanie základného imania, zosúlaďovanie zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom) ,
 • príprava valných zhromaždení,
 • zastupovanie v konaniach pred súdmi, živnostenskými a daňovými úradmi, Centrálnym depozitárom cenných papierov, zastupovanie pred obchodným registrom,
 • vymáhanie splatných pohľadávok v mimosúdnom, súdnom, exekučnom konaní, zápočty a postúpenia pohľadávok,
 • príprava žalôb a iných podaní,
 • spisovanie zmlúv podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (kúpne, darovacie, zmluvy o dielo a iné), pripomienkovanie zmlúv, právne rozbory zmlúv,
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a iných podaní podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizacii,
 • registrácia ochranných známok,
 • ochrana pred nekalosúťažným konaním

Občianske právo

 • zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi,
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane podávania návrhov na exekučné konanie,
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku,
 • zastupovanie v exekučnom konaní podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti,
 • zastupovanie v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
 • spisovanie zmlúv o prevode nehnuteľností, kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, návrhov na zápis do katastra nehnuteľností, listín v súvislosti so zrušením a vyporiadaním podielového spoluvlastníctva, záložných zmlúv, vecných bremien, právne rozbory zmlúv,
 • komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností,
 • zastupovanie pred katastrálnym úradom,
 • pozemkové právo,
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov i podielového spoluvlastníctva,
 • zastupovanie klientov v sporoch súvisiacich s dedičským konaním, právne služby v oblasti dedičského práva vrátane spisovania závetov, listín o vydedení,
 • právne služby v prípade náhrady škody a bezdôvodného obohatenia,
 • ochrana osobnosti,
 • zakladanie občianskych združení a nadácií

Rodinné právo

 • rozvod manželstva a úprava práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode - príprava návrhov a iných podaní, zastupovanie v rozvodovom konaní,
 • zastupovanie v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vypracovanie dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd, zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom (úprava výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom), príprava návrhov a iných podaní,
 • zastupovanie v iných konaniach podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, určenie a zapretie otcovstva, osvojenie a iné

Trestné právo

 • vypracovanie a podanie trestných oznámení,
 • obhajoba v trestnom konaní vo všetkých jeho štádiách,
 • vypracovanie písomných podaní, sťažností, návrhov, opravných prostriedkov,
 • zastupovanie poškodeného a náhrada škody v trestnom konaní v rozsahu zákona č. 301/2005 Z.z. Trestného poriadku

Odmena za právne služby

Mutuo quod debes, ridendo solvere debes. Čo máš zaplatiť, máš zaplatiť s úsmevom

Právna úprava odmeny advokáta za poskytnuté právne služby vychádza zo zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len "Vyhláška"). Podľa ust. §1 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (ďalej len ako "zmluvná odmena").

Zmluvná odmena môže byť dohodnutá ako:

 • paušálna odmena - určená dohodnutou paušálnou sumou, môže sa dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí
 • hodinová odmena - dohodnutá určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby
 • podielová odmena - dohodnutá vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom
 • tarifná odmena - dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene. Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.

Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene